Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Interieurontwerpster Studio Sosu – Opdrachtgever
Algemeen: Deze voorwaarden zijn van toepassing in de verhouding tussen opdrachtgever en interieurontwerpster onder nadrukkelijke uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever.

Artikel 1. Definities

1.1 Om misverstanden te voorkomen zijn hieronder, voor opdrachten uitgevoerd door eenmanszaak ingeschreven bij de KVK onder nummer 91473713 Studio Sosu, gevestigd te Pijnacker, de Algemene Voorwaarden van Studio Sosu opgenomen.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht aan Studio Sosu heeft verleend.
1.3 Opdracht: de overeenkomst die tussen opdrachtgever en Studio Sosu tot stand is gekomen.
1.4 Project: het geheel van activiteiten gericht op het tot stand brengen van datgene wat de opdrachtgever beoogt.
1.5 Documenten: informatiedragers in elke vorm, verstrekt door de opdrachtgever dan wel door Studio Sosu.
1.6 Werk: Studio Sosu die de opdracht aanvaardt en in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp, interieur styling en interieuradvies.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen die de opdrachtgever sluit met Studio Sosu. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen tussen opdrachtgever en Studio Sosu.
2.3 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Studio Sosu en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.4 Als er een situatie ontstaat die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan moet deze situatie beoordeeld worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
2.5 Studio Sosu heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van kracht welke ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren.

Artikel 3. Offertes en Opdracht Overeenkomsten

3.1 De door Studio Sosu opgestelde offertes zijn geheel vrijblijvend en kunnen tot het moment van akkoord worden herroepen.
3.2 Een verstrekte opdracht, met duidelijke beschrijving wordt door Studio Sosu schriftelijk bevestigd en door de opdrachtgever voor akkoord schriftelijk bevestigd.
3.3 Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk al dan niet via email door Studio Sosu zijn bevestigd.
3.4 De door Studio Sosu opgestelde offertes en prijsopgaven zijn niet geldig voor toekomstige opdrachten, tenzij anders vermeld.
3.5 De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW exclusief reis- en verblijfkosten, parkeerkosten, verzend- en administratiekosten en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.
3.6 Studio Sosu kan niet aan haar offerteprijs worden gehouden, als die offerteprijs, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.7 Een samengestelde prijsopgaaf verplicht Studio Sosu niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.8 De opdrachtgever heeft kennis genomen van de algemene voorwaarden van Studio Sosu.
3.9 Studio Sosu heeft ten allen tijde het recht zonder opgaaf van redenen een potentiële opdrachtgever te weigeren.
3.10 Op alle overeenkomsten gesloten met Studio Sosu is het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 4. De Opdracht

4.1 Studio Sosu doet haar uiterste best de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Studio Sosu kan niet aansprakelijk zijn voor een tegenvallend resultaat als het door haar gegeven advies of ontwerp dat voortvloeit uit de opdracht (‘Advies of Ontwerp’) wordt uitgevoerd. Ook in dat geval dient de overeengekomen vergoeding te worden betaald. Wanneer de opdrachtgever besluit het Advies of Ontwerp -om welke reden dan ook- niet uit te voeren dient de afgesproken vergoeding volledig voldaan te worden.
4.2 Wil de opdrachtgever de opdracht onderbreken, dan is hij verplicht dit schriftelijk mee te delen aan Studio Sosu onder vermelding van de gronden. Partijen treden hierna in overleg om de gevolgen te bespreken. Lijdt Studio Sosu hierdoor schade, dan is de opdrachtgever verplicht die schade te vergoeden. Studio Sosu is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.
4.3 De opdrachtgever blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door de interieurontwerpster gegeven advies.
4.4 De opdrachtgever is verplicht om alle gegevens van Studio Sosu vertrouwelijk te behandelen, voor zover de opdrachtgever weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.
4.5 Studio Sosu is ten allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.

Artikel 5. Persoonsgegevens

5.1 Persoonlijke gegevens van de opdrachtgever worden in het klantensysteem van Studio Sosu opgeslagen om opdrachten te verwerken. Studio Sosu geeft nooit persoonsgegevens aan derden en zal er alles aan doen om te voorkomen dat uw gegevens in handen kunnen vallen van derden. Studio Sosu hanteert bij het gebruik van persoonlijke gegevens van de opdrachtgever de desbetreffende wetgeving. – Zie privacy beleid.

Artikel 6. Prijzen en Betaling

6.1 Studio Sosu heeft voor de uitvoering van de Opdracht recht op een vergoeding. Dit kan bestaan uit een vergoeding per uur of een vastgesteld bedrag. Partijen maken afspraken over de vergoeding van gemaakte bijkomende kosten zoals reiskosten en printkosten. Betaling van de factuur dient te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum.
6.2 De vastgestelde prijzen zijn exclusief BTW exclusief reis- en verblijfkosten, parkeerkosten, verzend- en administratiekosten en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.
6.3 Binnen een straal van 10 km van Pijnacker worden er geen reiskosten berekend.
6.4 De betaling van alle diensten worden in twee termijnen van 50% gefactureerd. Voordat ons project begint, betaal je een niet-restitueerbare aanbetaling om je plek in onze planning te reserveren. Deze aanbetaling bedraagt 50% van de totale factuur. Na het afronden van ons project betaal je het resterende bedrag voordat we de bestanden doorsturen. Deze betaling zal eveneens 50% van de totale factuur bedragen.
6.5 Late betaling: Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur betaald te worden. Een betaling na die datum brengt incassokosten met zich mee van 5%, per 14 dagen, op het openstaande bedrag.
6.6 Het is aan de opdrachtgever om Studio Sosu te voorzien van alle benodigde materialen en informatie die nodig is om de opdracht goed uit te kunnen voeren. Indien Studio Sosu extra werkzaamheden moet uitvoeren omdat Opdrachtgever heeft nagelaten de benodigde informatie/ materialen ter beschikking te stellen, dan zal Studio Sosu de bijkomende werkzaamheden apart in rekening brengen volgens de gebruikelijke tarieven.

Artikel 7. Eigendom- en Auteursrechten

7.1 Op alle diensten van Studio Sosu rust een eigendomsvoorbehoud tot het moment dat de opdracht volledig betaald is.
7.2 Studio Sosu heeft het alleenrecht van het in- en uitwendige van een naar zijn ontwerp verwezenlijkt project foto’s te maken en te vermenigvuldigen. Wel heeft Studio Sosu toestemming nodig van de opdrachtgever voor het openbaar maken van de afbeeldingen die het inwendige van het project tonen. De foto’s kunnen als voorbeeld van styling en ontwerp gebruikt worden op www.studiososu.nl
7.3 In het kader van de opdracht door Studio Sosu tot stand gebrachte documenten worden eigendom van de opdrachtgever nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen tegenover Studio Sosu heeft voldaan. De documenten mogen worden gebruikt met inachtneming van de wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom.
7.4 Aan tekeningen gemaakt door Studio Sosu kunnen geen rechten ontleend worden. Studio Sosu is geen architect of bouwkundige. De opdrachtgever dient voor uitvoering van (ruimtelijke) werkzaamheden de maten te controleren en/of een gespecialiseerde vakman te betrekken die de technische detaillering verzorgt.
7.5 Alle uit de Opdracht voortkomende intellectuele eigendomsrechten (oa. merkrechten, auteursrechten en modelrechten) komen toe aan Studio Sosu. De opdrachtgever verkrijgt een gebruiksrecht. Opdrachtgever zal het advies of ontwerp niet verveelvoudigen of openbaar maken zonder de toestemming van Studio Sosu, tenzij partijen anders overeenkomen.

Artikel 8. Klachten

8.1 Klachten die direct verband houden met uitgevoerde diensten van Studio Sosu dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na afronding van de geleverde diensten, schriftelijk aan Studio Sosu worden medegedeeld.
8.2 Indien de klacht gegrond is, zal Studio Sosu de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeen gekomen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van de opdrachtgever.
9.2 Studio Sosu is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook. De opdrachtgever blijft altijd zelf aansprakelijk voor keuze en toepassing van advies, materialen en producten, die door Studio Sosu tijdens het advies is geadviseerd.
9.3 Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve en installatie adviezen, door derden worden vervuld, is Studio Sosu voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Deze derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken.
9.4 Studio Sosu is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
9.5 Indien de opdrachtgever van mening is dat Studio Sosu tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen, stelt hij deze schriftelijk aansprakelijk en geeft de gelegenheid die tekortkoming(en) op eigen kosten op te heffen.
9.6 Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan Studio Sosu kenbaar is gemaakt.
9.7 Studio Sosu is nooit aansprakelijk voor het (gedeeltelijk) niet opvolgen van de adviezen.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan Studio Sosu kan worden toegerekend. Zoals stakingen in bedrijven waarmee Studio Sosu overeenkomsten heeft gesloten, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare vertraging bij toeleveranciers, alsmede het geval dat Studio Sosu geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.
10.2 Studio Sosu en de opdrachtgever dienen elkaar zo spoedig mogelijk van een overmacht toestand op de hoogte te stellen, en in gezamenlijk overleg zoeken naar een in die specifieke situatie een passende oplossing.

Artikel 11. Ontbinding van de Overeenkomst

De vorderingen van Studio Sosu op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
11.1 Na het sluiten van de overeenkomst aan Studio Sosu ter kennis genomen omstandigheden geven Studio Sosu goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
11.2 Indien Studio Sosu de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
11.3 In de genoemde gevallen is Studio Sosu bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd het recht van Studio Sosu schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Diversen

12.1 De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op www.studiososu.nl
12.2 De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 01-11-2023 en uitsluitend van toepassing op opdrachten die op of na deze datum tot stand komen.
12.3 De opdrachtgever krijgt de algemene voorwaarden van Studio Sosu bij de offerte/opdrachtbevestiging meegestuurd.
12.4 De opdrachtgever dient van deze voorwaarden op de hoogte te zijn en de offerte/opdrachtbevestiging te tekenen voor akkoord.

Artikel 13. Toepasselijk Recht en Geschillen Beslechting

13.1 Op de overeenkomst tussen Studio Sosu en de opdrachtgever is het Nederlandse Recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Studio Sosu en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Studio Sosu is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Studio Sosu.
13.2 Partijen hebben zicht tot het uiterste ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten voordat ze een beroep zullen doen op de rechter.